Aanpassing salderingsregeling geeft langjarige duidelijkheid

Holland Solar is tevreden met de opvolger van de salderingsregeling, zoals vandaag door Minister Wiebes gepresenteerd. Met de nieuwe regeling is gegarandeerd dat huishoudens met zonnepanelen op het eigen dak ook in de toekomst een goed rendement zullen behouden zonder allerlei administratieve rompslomp.

Minister Wiebes heeft in een brief aan de Kamer laten weten hoe de afbouw van het recht op salderen met zonnestroom wordt gedaan. Tot 2023 blijft de huidige salderingsregeling bestaan. Vanaf 2023 tot 2031 is het deel zonnestroom dat gesaldeerd mag worden elk jaar 9% kleiner. Voor het deel dat niet gesaldeerd mag worden heeft men recht op een redelijke vergoeding van de energieleverancier: tenminste 80% van het bedrag dat men betaalt voor de geleverde kilowattuur. Dit komt erop neer dat de prijs dat een particulier krijgt voor zijn teruggeleverde zonnestroom stapsgewijs minder wordt. Voor de zonnestroom die direct wordt verbruikt verandert er niks.

Dit is in lijn met de wensen van Holland Solar. Als branchevereniging pleiten wij al jaren voor een behoedzame en voorspelbare afbouw, waarbij het uitgangspunt geldt van gemiddeld zeven jaar terugverdientijd voor de eindgebruiker. Zo blijven zonnepanelen voor huishoudens interessant, kan het bedrijfsleven zich goed instellen op de veranderingen en blijft er een stabiele groei. Bij verhuur van zonnepanelen is langjarige zekerheid een belangrijk uitgangspunt, dus we verwachten dat ook leasebedrijven en woningcorporaties uit de voeten kunnen met deze manier van afbouwen.  “Branchevereniging Holland Solar heeft altijd gepleit voor een regeling die een goed rendement op panelen blijft geven. Daar is aan tegemoet gekomen.” stelt Peter Desmet, bestuurslid Holland Solar. Wat Holland Solar betreft kan de zon dus volop gaan schijnen.

Met deze afbouw van de salderingsregeling wordt het zogenaamde eigenverbruik van de zonnestroom de meest voordelige optie. Huishoudens hebben dus veel voordeel bij een zo hoog mogelijk eigen verbruik. We verwachten dat het managen van energieverbruik achter de meter van woningen steeds vaker gebruikt gaat worden, zoals energieopslag met thuisbatterijen en het verhogen van de elektriciteitsvraag als de zon schijnt. Dat voorkomt toekomstige problemen bij voor de elektriciteitsnetten bij piekproductie op een zomerse middag.

 

Zonne-energie groeit hard in Nederland (bron: ZEP)

Niet alleen plaatsen Nederlanders steeds vaker en meer zonnepanelen. Ook wekken onze zonnepanelen steeds meer energie op. Dit komt niet alleen door betere zonnepanelen, want ook bestaande (oudere) zonnepanelen doen het beter.

Zonne-energie groeit, maar waarom?

Zonnepanelen worden steeds goedkoper en met de huidige salderingsregeling, die tot 2023 gegarandeerd is, kiezen veel mensen nog steeds voor zonne-energie om geld én energie te besparen. Ook worden zonnepanelen steeds efficiënter.

Ruim 15 miljoen zonnepanelen

Eind 2018 was het opgesteld zonvermogen in Nederland ruim 4,5 Gigawattpiek (GWp). Dit zijn zo’n 15 miljoen zonnepanelen, goed voor het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 1 miljoen huishoudens. Gemiddeld had één zonnepaneel in 2019 een vermogen van 330 Wattpiek (Wp), ruim 80 Wp meer dan 5 jaar geleden.

Meer zonuren en zon instraling

Ook stijgt de jaarlijkse opbrengst van zonnepanelen. Niet alleen bij nieuwe, efficiëntere panelen, maar ook bij de wat oudere installaties. Dat laatste komt vooral omdat Nederland steeds meer zonuren telt.

In 2012 waren dit er 1612 en sinds 2018 zijn dat structureel ruim 300 zonuren meer. Daarnaast was ook de gemiddelde zoninstraling 8 procent hoger dan in de periode 1991 – 2015.

tabel_zonuren.png

 

 Duurzame energie groeide 13%. (in 2019)

De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie groeide in 2019 met 13 procent. Zonne-energie en biomassa zijn de belangrijkste pijlers onder de groei.

Biomassa voert in absolute aantallen de ranglijst aan. De totale productie van duurzame energie komt daarmee uit op ongeveer 8,6 procent. In 2018 was dat 7,4 procent. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl.

Zonne-energie was het afgelopen jaar de hardste groeier. De combinatie van meer panelen en een zonnig jaar zorgde voor ruim 46 procent groei. De panelen produceerden ruim 4 procent van alle elektriciteit in Nederland. Dat is voldoende voor het stroomverbruik van bijna 2 miljoen huishoudens. 

 

Saldering zonnepanelen verlengd tot 2023, daarna stapsgewijze afbouw tot 2031.

Minister Wiebes meldt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in haar huidige vorm verlengd wordt tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd.

Afgelopen januari meldde de minister dat diverse partijen hem hadden gewezen op substantiële bezwaren tegen de invoering van de terugleversubsidie. Zo noemde Eneco de terugleversubsidie een administratieve draak en trok het energiebedrijf zijn steun voor de terugleversubsidie in. Met de keuze van minister Wiebes om de salderingsregeling te handhaven, is de invoering van de terugleversubsidie definitief van de baan.

Stapsgewijze afbouw salderingsregeling
De stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling zorgt ervoor dat zonnepaneeleigenaren vanaf 2023 de opgewekte zonnestroom die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet niet meer voor 100 procent mogen verrekenen met de aangekochte elektriciteit. Waar dit nu nog wel het geval is, wordt de vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom vanaf 2023 opgesplitst in enerzijds een vergoeding voor de elektriciteit die betaald wordt door het energiebedrijf en anderzijds een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting. De overheid  zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter.

Afbouwpad eind 2019 bekend
De komende maanden zal het kabinet de vormgeving van de salderingsregeling vanaf 2023 verder uitwerken. ‘Het exacte afbouwpad zal eind 2019 worden vastgesteld, zodat ook de laatste inzichten uit de Klimaat- en Energie Verkenning 2019 (KEV 2019) kunnen worden meegenomen’, aldus minister Wiebes. ‘Het uitgangspunt is dat het afbouwpad resulteert in hetzelfde totale budget tot en met 2030 ten opzichte van het beschikbare budget voor de oorspronkelijk beoogde subsidieregeling uit het regeerakkoord. Over de gehele periode tot en met 2030 blijft dus hetzelfde budget voor de stimulering van hernieuwbare elektriciteit bij kleinverbruikers beschikbaar. Dit is in totaal circa 2,6 miljard euro.’

Voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of deze kabinetsperiode nog investeren in zonnepanelen, is de verwachting dat bij de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar gehandhaafd blijft. ‘Deze verwachting is gebaseerd op de huidige inzichten, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs’, schrijft minister Wiebes in zijn Kamerbrief. ‘Voor investeringen in zonnepanelen die na deze kabinetsperiode worden gedaan, is de verwachting op basis van de huidige inzichten, dat de terugverdientijd iets kan oplopen tot boven de 7 jaar. Uit de evaluatie van de salderingsregeling uit 2016 is onder andere gebleken dat men bereid is te investeren in zonnepanelen als de terugverdientijd tussen circa 5 en 9 jaar is. Bovenstaande verwachting wordt geactualiseerd met de laatste inzichten uit de Klimaat- en Energie Verkenning 2019 (KEV 2019).’

 

Dutch Solar Quarterly: installateurs plaatsen Enphase, SMA en SolarEdge in top 3

Enphase, SMA en SolarEdge worden door Nederlandse installateurs in de top 3 van omvormerfabrikanten geplaatst als het gaat om kwaliteitsbeleving. Dit blijkt uit de nieuwste editie van de Dutch Solar Quarterly.

Onderzoeksbureau Dutch New Energy Research heeft voor de Dutch Solar Quarterly voor het eerst in de geschiedenis een grootschalig onderzoek gedaan naar marktaandelen, populariteit van merken en kwaliteitsbeleving van producten die verkrijgbaar zijn op de Nederlandse zonne-energiemarkt. Het onderzoek is uitgevoerd onder groothandels, engineering- procurement- & construction-bedrijven (epc-bedrijven) en installateurs.

‘Al jaren zingen lijstjes, aannames en zelfoverschatting rond in de sector’, stelt Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research. ‘Iedereen meent de grootste en de beste te zijn, maar niemand weet wat waar is. Daarom vonden we het tijd worden dit te onderzoeken en te publiceren in de Dutch Solar Quarterly.’

De Dutch Solar Quarterly, een kwartaalrapport, publiceert deze maand diverse lijsten. De marktaandelen van zonnepaneelfabrikanten – een top 20 – zijn tot stand gekomen op basis van marktgegevens die verstrekt zijn door groothandels en epc-bedrijven. De populariteit van  zonnepanelen en omvormers – respectievelijk een top 26 en top 13 – is tot stand gekomen door installateurs en groothandels te vragen naar 3 merken die zij respectievelijk het meeste installeren en het meeste verkopen. De kwaliteitsbeleving van zonnepanelen en omvormers – respectievelijk een top 14 en top 12 – is gemaakt door installateurs te vragen naar de 3 merken die zij van de hoogste kwaliteit achten. Enphase, SMA en SolarEdge vormen daarbij voor omvormers (red. in willekeurige volgorde) de top 3 als het gaat om omvormers.

 

Nederland jaagt op nieuw record: 2 gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2019

‘Nederland gaat ook in 2019 op recordjacht. De nieuwste marktcijfers laten zien dat de kans reëel is dat er dit kalenderjaar voor het eerst 2 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd wordt in Nederland.’

Aan het woord is Daan Witkop van Dutch New Energy Research, het onderzoeksbureau achter het Nationaal Solar Trendrapport en de Dutch Solar Quarterly. Witkop somt de imposante cijfers over de Nederlandse zonne-energiemarkt nog maar eens op: ruim 4,2 gigawattpiek aan totaal geïnstalleerd vermogen per eind 2018 en met de installatie van grofweg 1,4 gigawattpiek zonnepanelen een marktgroei van zo’n 50 procent. Dat is voor Nederland een 2 keer zo snelle groei dan de wereldwijde afzetmarkt. ‘Dat alles is mogelijk door een aanhoudende kostprijsdaling voor pv-systemen’, stelt Witkop. ‘In 2018 bedroeg de daling circa 14 procent.’

Volgens Dutch New Energy Research worden in 2019 bijna 7 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd. Dat is een groei van 30 procent. Dit alles blijkt uit onderzoeksresultaten over het eerste kwartaal van 2019. 'Wat kenmerkend is voor de zonne-energiesector, is dat zelfs de grootste optimisten de marktgroei structureel onderschatten', vult Rolf Heynen aan, directeur van Dutch New Energy Research. Als de groei van de eerste 3 maanden doorzet, en dat is volgens Witkop en Heynen wel de verwachting, betekent dat dat eind 2019 ruim 5 procent van de totale Nederlandse stroomproductie al met zonne-energie wordt opgewekt. 'Als deze trend zich doorzet, vervolgt Heynen, 'dan wordt al in 2025 tussen de 20 en 25 procent van de totale stroom met zonne-energie opgewekt.'

 

Onderzoeksrapport TNO: slecht aangesloten connectoren veelal oorzaak van brand bij zonnepanelen

Slecht aangesloten connectoren zijn veelal de oorzaak van branden bij zonnepanelen. Dat stelt Holland Solar-voorzitter Jaap Baarsma op basis van het onderzoeksrapport dat TNO heeft opgesteld in opdracht van RVO.nl.

Ondanks dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het officiële onderzoeksrapport nog niet vrijgegeven heeft, lekken er steeds meer details uit. Een van de conclusies van TNO is dat de branden vaak bij indaksystemen plaatsvinden. 'Er zijn ernstige aanwijzingen dat de connectoren van de kabels achter de zonnepanelen niet altijd goed worden aangesloten', duidt Baarsma. 'Waar dit bij opdaksystemen niet tot brand leidt - de stenen dakpannen vormen bij eventuele mankementen de brandwerende laag - is dit bij indaksystemen eerder het geval omdat het dakbeschot dan brand kan vatten. In het TNO-rapport staan aanbevelingen om de normen rond indaksystemen opnieuw te bekijken en mogelijkerwijs ook aan te scherpen.'

 

Productie zonnestroom in 2018 met 50 procent gegroeid

De productie van zonnestroom is in 2018 met meer dan 50 procent gegroeid. De totale hoeveelheid duurzame stroom steeg naar schatting van 15 naar 17 procent. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl

Energieopwek.nl is de site van het Energieakkoord die real-time de productie van duurzame energie toont. Waar de hoeveelheid duurzame stroom geproduceerd door zonnepanelen fors steeg, bleef de hoeveelheid windstroom uit windmolens volgens de portal ongeveer gelijk. Van het totale energieverbruik (red. elektra en gas) in Nederland was afgelopen jaar naar schatting 7,3 procent duurzaam. In 2017 was dat 6,6 procent.

Zonnepanelen leverden afgelopen kalenderjaar 12,5 petajoule aan elektriciteit, tegen 8 petajoule in 2017. 1 petajoule is gelijk aan het jaarverbruik van 15.000 huishoudens. De toename kwam door het zonnige jaar, maar vooral door de groei van het aantal zonnepanelen. Met deze productie dekt zonnestroom 3 procent van de landelijke stroomvraag. Afgezet tegen het totale energieverbruik levert zon 0,6 procent van het totaal.

 

Helder en duidelijke uitleg over het "salderen" van zonne-energie. (inclusief scenarios voor na 2020)

Wanneer u dit artikel gelezen heeft, weet u exact wat het salderen van zonne-energie betekent en kunt u met een gerust hart tot aanschaf over gaan.
(met hartelijke dank aan Lex Schiebaan van Fritts.nl)
 

 

Waarom aan het einde van het jaar zonnepanelen installeren ?

Het is waar dat de opbrengst van de zonnepanelen in het najaar en in de wintermaanden minder is dan in het voorjaar en in de zomer. Toch zijn er 2 goede redenen om aan het einde van het jaar zonnepanelen te laten installeren. U kunt bij het terugvorderen van de BTW alle stappen ineens doen; u meldt zich aan, u doet slechts éénmaal aangifte (4e kwartaal) en u verstuurt tegelijkertijd het verzoek voor ontheffing administratieve verplichtingen per 01-01-2016. Dat is handig en bespaart u tijd.
 
Tweede argument; zonnestroom levert u ook in najaar en winter meer op dan de rente op uw spaargeld. Dus waarom zou u wachten met vergroenen ?

 

De Laat Solar Systems heeft 1e project "Energiek Heusden" voltooid.

Wij zijn er trots op dat we het allereerste project sinds de oprichting van Energiek Heusden; de gymzaal van de Lambertusschool in Haarsteeg, hebben mogen voorzien van zonnepanelen. Totaal zijn er 22 Bisol panelen van 265WP geplaatst, een totaal vermogen van 5.830Wp. De panelen zullen jaarlijks zo'n 5.000 kWh. gaan leveren. Voldoende om op termijn de gymzaal geheel van groene stroom te voorzien. Het geheel is feestelijk geopend door de directrice van de school en wethouder van Bokhoven, uiteraard met de enthousiaste medewerking van alle scholieren van de Lambertusschool. Dit project is mogelijk gemaakt door "crowdfunding" en dient als voorbeeld voor de talrijke projecten die in de Gemeente Heusden zullen gaan volgen.

 

Salderen evalueren in 2017, vanaf 2020 "nette" overgangsregeling

Mede naar aanleiding van kamervragen van Liesbeth van Tongeren heeft minister Kamp recent, op 3 juli 2015, in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Decentrale Energie verklaart dat de huidige salderingsregeling tenminste tot 2020 blijft. In 2017 zal, zoals eerder al bekend gemaakt werd, een grondige evaluatie plaatsvinden. Vanaf 2020 denkt minister Kamp aan een "nette overgangsregeling" van twee jaar.

 

De Laat Solar Systems groeit hard !

Vanaf afgelopen zomer ervaart De Laat Solar Systems een duidelijke toename van interesse in zonne-energie.
Het aantal aanvragen is verdubbeld en het aantal opdrachten zowat verdrievoudigd !
 
Steeds meer geinteresseerden weten ons via via te vinden.
Dit is vanaf onze start een van de speerpunten en het is mooi dat we dat met elkaar weten te bereiken.
Wij realiseren ons dat een tevreden klant de beste reclame voor ons bedrijf is !
 
Uiteraard zijn we blij verrast door het tempo van deze groei en we gaan dan ook vol vertrouwen 2015 tegemoet.
 

Rotondeborden geplaatst (rotonde Biesbosweg Waalwijk)

De Laat Solar Systems heeft de rotondes aan de drukke kruising van de Biesbosweg "geadopteerd".

 

Installatie met record opbrengst ! (107%)

U weet waarschijnlijk dat een dak, gericht naar het zuiden, met een hellingshoek van zo'n 30 a 35 graden, 
de hoogste opbrengst levert. In dit geval wordt gerekend met een kWh. opbrengst van zo'n 90 a 95%
van het geinstaleerd vermogen in WP.  (mits de juiste installateur en goede kwaliteit materialen ;-)) 
 
De Laat Solar Systems heeft een aantal bovengemiddeld presterende zonnestroom installaties opgeleverd.
Maar ook een topper ! Een installatie van 32 panelen (8.160WP) in gem. Heusden heeft van 11 mei 2013 t/m 
10 mei 2014 maar liefst 8.732 kWh. opgeleverd; dat is 107% van het geinstalleerd vermogen !!
U zult begrijpen dat de eigenaar van deze installatie bijzonder tevreden is .........
 

Zonne-energie is besmettelijk !

Als uw buren zonnepanelen op het dak leggen, is de kans groot dat u niet veel later volgt.
Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Yale. Zonne-energie is namelijk besmettelijk !
 
De kans dat iemand zonnepanelen installeerde, bleek extra te stijgen wanneer buurtbewoners niet 
alleen zonnepanelen hadden, maar er ook over spraken.
"Als mijn buren mij vertellen dat zij geld besparen en dat zij er heel enthousiast over zijn, is het waarschijnlijk
dat ik hetzelfde ga doen" En dan zijn er weer anderen die hetzelfde gaan doen. Niets is menselijker .....
 

BTW voordeel voor de particulier !

De kogel is door de kerk; het is nu toegestaan om de BTW voor de aanschaf van een installatie met
zonnepanelen terug te vorderen. Dit scheelt een aanzienlijk bedrag; op een gemiddeld systeem al snel 
€. 1.000,- !
 
Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft, kunnen de 
BTW terugvorderen. Ook in 2014. Het vereist wel een aantal administratieve handelingen.  
Wat moet u doen ? (vraag ons om een uitgebreide handleiding voor de onderstaande stappen)
 
1) u besluit tot aanschaf van een zonnestroom installatie
 
2) u schrijft zich in als "startende ondernemer" (voor de btw) via het formulier van de Belastingdienst.
    (Opgaaf Startende Onderneming; u bent zo alleen ondernemer voor de btw, niet voor de inkomsten-
      belasting of voor de vennootschapsbelasting. Ook hoeft u zich ook niet in te schrijven bij de Kamer
      van Koophandel)
 
3) u ondertekent de orderbevestiging en verleent opdracht voor de aankoop. U ontvangt een factuur.
 
4) u doet aangifte btw (omzetbelasting).
    U ontvangt een btw nummer van de Belastingdienst en bent ondernemer voor de btw.
    Dit verplicht u om vanaf het kwartaal van de aankoop t/m het laatste kwartaal van dat jaar aangifte
    te doen. Dat kan digitaal via de site van de Belastingdienst.
    U vraagt het bedrag van de door u betaalde BTW terug minus het btw bedrag van de door u terug-
    geleverde elektriciteit, een vastgesteld bedrag dat afhankelijk is van het vermogen van het door u 
    aangeschafte systeem. 
 
5) direct nadat u het btw bedrag van de Belastingdienst heeft terugontvangen, vraagt u ontheffing aan 
    voor de btw en de administratie  hiervan. U beroept zich middels een brief op de "kleine
    ondernemersregeling" (Wij hebben hiervoor een voorbeeldbrief)
    Deze ontheffing moet ingaan op 1 jan. van het jaar nadat u de zonnepanelen heeft aangeschaft.
    Door deze ontheffing hoeft u niet langer btw aangifte te doen en ook geen administratie meer 
    bij te houden.
 
in het kort;
In het jaar van aanschaf krijgt u het saldo van de door u betaalde btw terug. 
Daarna vraagt u ontheffing aan, zodat u weer bent vrijgesteld van alle administratieve lasten. 
Door dit voordeel heeft u de installatie gemiddeld zo'n 1,5 jaar eerder terugverdiend !
 

Huis met zonnepanelen meer waard

46% van de  722 ondervraagde Nederlanders denkt dat een huis met zonnepanelen in waarde stijgt, 30% van hen denkt zelfs dat deze waardestijging minimaal €. 5.000,- is.

44% van hen vindt een huis met zonnepanelen aantrekkelijker om te kopen.

35% van de ondervraagden is bereid om meer te betalen voor een huis met zonnepanelen !

(bron: onderzoek Motivaction, in opdracht van Natuur & Milieu)

 
Eerder dit jaar (juli) is onderzoek gedaan door masterstudent Thomas Wissink (TU Eindhoven). Hij ondervroeg 227 mensen en kwam tot de conclusie dat de aanwezigheid van zonnepanelen op het dak van een woning, deze woning aantrekkelijker maakt voor huizenkopers. In dit onderzoek kwam naar voren dat 78% van de ondervraagden bereid was om extra te betalen voor de aanwezigheid van een PV Systeem.
Uitgaande van een besparing van €. 600,- per jaar, was de gem. prijs die zij extra wilden betalen €. 7.000,-
 
Conclusie:
Altijd zonnepanelen plaatsen, ook al weet je niet zeker dat je voor altijd in je woning zal blijven wonen.
Zonnepanelen zijn goed voor de waarde van je woning en ze leveren je vanaf dag 1 lagere woonlasten op.
Ze blijken nu zelfs een positieve invloed te hebben op de keuze van een woning als deze te koop staat !
 

Energie voor energie geslaagd !

De Laat Solar Systems heeft de installatie met 88 zonnepanelen voor De Hondsberg Oisterwijk, het project "energie voor energie" gerealiseerd. Het PV systeem draait prima en de eerste kWh's zijn opgewekt.

Het project is perfect verlopen, mede dankzij de uitstekende voorbereidende werkzaamheden van Nico,  de onderhoudsvakman van het RIF, de TD van De Hondsberg.

Zie ook de link in het menu, onder MVO.

 

Wilt u contact? Mail of bel ons.