Salderingsregeling: hoogte terugleververgoeding zonnepanelen ook in Energiewet

Minister Jetten gaat de minimale hoogte van de teruglevergoeding voor stroom van zonnepanelen die niet gesaldeerd mag worden vastleggen in de Energiewet. Zo is hij voorbereid als de afbouw van het salderen doorgaat.

De minister voor Klimaat en Energie heeft de conceptversie van de Energiewet – die de Elektriciteitswet en Gaswet samenvoegt – deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Waar de salderingsregeling in de Elektriciteitswet geregeld is via het inmiddels befaamde artikel 31c, is de saldering in de Energiewet straks terug te vinden in artikel 2.29.

Artikel 2.29
De minister heeft in de conceptversie van de Energiewet 2 varianten van artikel 2.29 over de salderingsregeling opgenomen: één variant voor als het wetsvoorstel voor de afbouw van het salderen niét wordt aangenomen en één variant als het wél wordt aangenomen. Waar de Tweede Kamer al ingestemd heeft met de afbouw van het salderen, moet het voorstel nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer.

De tekst van de eerste paragraaf van artikel 2.29 luidt, zolang het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling nog niet is aangenomen, als volgt: ‘Als een eindafnemer met een kleine aansluiting hernieuwbare elektriciteit produceert en hij geen terugleveringsovereenkomst heeft gesloten met een andere marktdeelnemer dan zijn leverancier, berekent de leverancier het verbruik ten behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan het systeem onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het systeem ingevoede elektriciteit, waarbij de vermindering maximaal de hoeveelheid aan het systeem onttrokken elektriciteit bedraagt.’

Per tariefperiode
Zodra het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling wordt aangenomen, wordt de tekst van de eerste paragraaf van artikel 2.29 in de Energiewet gewijzigd. Vanaf dat moment zal namelijk ook invulling worden gegeven aan het door de Tweede Kamer aangenomen amendement van Henri Bontenbal (CDA), Raoul Boucke (D66), Silvio Erkens (VVD), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Chris Stoffer (SGP) om het salderen per tariefperiode toe te passen.

Als er verschillende tariefperioden worden gehanteerd, stelt artikel 2.29 van de Energiewet in dat geval dat de energieleverancier per tariefperiode de ingevoede elektriciteit van de afgenomen elektriciteit moet aftrekken.

Redelijke vergoeding
Zodra het wetsvoorstel voor het afbouwen van de salderingsregeling aangenomen is, wordt in de Energiewet bovendien de redelijke vergoeding voor ‘overtollige’ zonne-energie vastgelegd op ten minste 80 procent van de prijs waartegen kleinverbruikers stroom afnemen. Als een consument met zonnepanelen meer stroom opwekt dan hij verbruikt, krijg hij een redelijke vergoeding – ook wel terugleververgoeding genoemd. De redelijke vergoeding is ook de naam voor het bedrag dat consumenten straks toegekend krijgen voor de stroom van zonnepanelen die ze niet meer mogen salderen. In de Energiewet wordt, mits de afbouw van de salderingsregeling doorgaat, ten eerste vastgelegd dat de redelijke vergoeding nooit kan worden vastgesteld op een negatief bedrag. Daarvoor nam de Tweede Kamer eerder al een amendement van Pieter Omtzigt aan.

In artikel 2.29 wordt hiertoe dan de volgende passage opgenomen – deze wordt dus enkel opgenomen in de Energiewet als het wetsvoorstel voor de salderingsregeling in de Eerste Kamer wordt aangenomen: ‘Het voor de redelijke vergoeding te hanteren minimumtarief bedraagt ten minste 80 procent van de kosten die de leverancier is overeengekomen met de eindafnemer voor de afname van elektriciteit per kilowattuur, met uitzondering van de daarvoor te berekenen belastingen en heffingen, tenzij dit hoger ligt dan een absoluut tarief dat bij Algemene Maatregel van Bestuur kan worden vastgesteld. In dat geval geldt dat vastgestelde tarief als minimumtarief voor de redelijke vergoeding.’

Absoluut maximum
Daarmee creëert minister Jetten voor zichzelf dus de mogelijkheid om een absoluut maximum vast te leggen voor de redelijke vergoeding die energiebedrijven moeten betalen aan zonnepaneeleigenaren voor de teruggeleverde stroom die ze niet mogen salderen. Die wens sprak de minister vorig jaar zomer al uit.

In artikel 2.29 wordt, wederom mits de afbouw van de salderingsregeling doorgaat, tot slot vastgelegd dat de minister elke 2 jaar de hoogte of de berekening van de redelijke vergoeding zal vaststellen. Dat is een wens die via een amendement van de VVD tijdens het salderingsdebat al door de Tweede Kamer vastgelegd werd. In de Energiewet staat tot slot dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voorafgaand aan de tweejaarlijkse vaststelling een advies zal uitbrengen over de redelijke vergoeding en hierbij in ieder geval rekening te houden met de prijsontwikkeling voor geleverde elektriciteit en de belangen van eindafnemers met een kleine aansluiting.

 

Nederland verstevigt koppositie en heeft meeste zonnepanelen van Europa per inwoner

Nederland heeft in 2022 de Europese koppositie weten vast te houden en herbergt nog altijd het meeste zonnepanelen per inwoner. Dat blijkt uit de EU Market Outlook For Solar Power 2020-2024 van SolarPower Europe.

Nederland wist in 2021 de eerste plaats over te nemen van Duitsland en heeft zijn voorsprong in het afgelopen kalenderjaar verder weten uit te bouwen. Waar de voorsprong eerst nog 93 wattpiek per inwoners was, is die nu met 145 procent gegroeid naar 228 wattpiek per inwoner.

Meer dan 1.000 wattpiek
SolarPower Europe merkt daarbij op dat Nederland binnen Europa het eerste land is waar het geïnstalleerde vermogen meer dan 1.000 wattpiek – oftewel 1 kilowattpiek – per inwoner bedraagt. In de nieuwste editie van de EU Market Outlook For Solar Power 2022-2026 spreekt SolarPower Europe voor het jaar 2021 voor Nederland overigens nog van een nieuw geïnstalleerd vermogen van 3,6 gigawattpiek. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het installatiecijfer voor 2021 in december echter verhoogd naar 3,8 gigawattpiek.

Waar in Nederland het geïnstalleerd vermogen per inwoner met 28 procent groeide, bedroeg de Duitse groei ‘slechts’ 13 procent. De nieuwe nummer 3 – Denemarken dat België uit de top 3 heeft verdrongen – kende zelfs een groei van 58 procent.

 

Recordopbrengst lonkt voor eigenaren zonnepanelen in een van zonnigste jaren ooit

Zon, zon en nog eens zon sloeg de klok in 2022. Met meer dan 2.000 zonuren is het kalenderjaar de boeken ingegaan als een van de zonnigste jaren ooit. Voor eigenaren van zonnepanelen lonkt een recordopbrengst.

Dat meldt monitoringspecialist SolarCare.

De Bilt en Ukkel
Het jaar begon voor zonnepaneeleigenaren al goed al in de maand maart, die voor België en Nederland de zonnigste ooit was met 238 zonuren in De Bilt en 216 zonuren in Ukkel.

Uit metingen van SolarCare blijkt dat zonnepaneelsystemen voor de eigenaren in 2022 meer zonnestroom hebben geproduceerd dan een jaar eerder. SolarCare-directeur Pierre Gerrissen: ‘In de eerste 10 maanden van 2022 hebben eigenaren van zonnepanelen gemiddeld zo’n 11 procent meer zonne-energie opgewekt dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Dit heeft voornamelijk te maken met een mooi voorjaar in combinatie met een uitzonderlijke, stabiele zomerperiode in de maanden mei tot en met augustus. Naar verwachting komt Nederland uit op een opbrengstfactor van circa 0,98 kilowattuur per wattpiek, waarmee het topjaar 2018 mogelijk overtroffen is.’

 • 2012: 0,90 kilowattuur per wattpiek
 • 2013: 0,89 kilowattuur per wattpiek
 • 2014: 0,91 kilowattuur per wattpiek
 • 2015: 0,93 kilowattuur per wattpiek
 • 2016: 0,92 kilowattuur per wattpiek
 • 2017: 0,88 kilowattuur per wattpiek
 • 2018: 0,98 kilowattuur per wattpiek
 • 2019: 0,92 kilowattuur per wattpiek
 • 2020: 0,94 kilowattuur per wattpiek
 • 2021: 0,87 kilowattuur per wattpiek
 • 2022: 0,98 kilowattuur per wattpiek

 

Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2023 en btw-nultarief voor zonnepanelen

De Tweede Kamer heeft zijn goedkeuring gegeven aan het Belastingplan 2023. Daarmee heeft de Tweede Kamer ook het licht op groen gezet om per 1 januari 2023 het btw-tarief voor zonnepanelen naar 0 te brengen.

​Het ministerie van Financiën heeft in het Belastingplan 2023 vastgelegd dat per 1 januari 2023  een btw-nultarief ingevoerd wordt voor zonnepanelen voor woningen.

Prijzen monitoren
Romke de Jong (D66) had staatssecretaris Marnix van Rij gevraagd te reageren op de oproep van de Vereniging Eigen Huis om huishoudens te beschermen tegen mogelijke prijsstijgingen van zonnepanelen die voortvloeit uit de invoering van het btw-nultarief.

‘Het is niet mogelijk om af te dwingen dat een btw-verlaging wordt doorgegeven aan de consument; dat zou natuurlijk wel moeten gebeuren’, aldus Van Rij. ‘Wel zal de prijsontwikkeling van de levering en installatie van zonnepanelen worden gemonitord om de effecten van de verlaging van het btw-tarief zo goed mogelijk inzichtelijk te maken. Uit een enquête van Solar Magazine blijkt dat de installateurs overwegen hun prijzen te verhogen om daarmee voldoende liquiditeit te behouden. Het kabinet is zich ervan bewust dat leveranciers en installatiebedrijven door de voorgestelde btw-maatregelen een nadeel in kasliquiditeit kunnen ervaren. Om dat nadeel in kasliquiditeit zo goed mogelijk te voorkomen, wijst het kabinet op de mogelijkheid om te kiezen voor een btw-maandaangifte. Daardoor krijgen zij hun inkoop-btw sneller terug, wat hun nadeel in de kasliquiditeit dempt en prijsverhoging in dit verband minder nodig en minder aantrekkelijk maakt. Met een ex-durante-evaluatie monitort het kabinet onder andere de prijsontwikkeling van zonnepanelen.’

De staatssecretaris zal in de loop van 2023 – in de tweede helft van het kalenderjaar – de monitoringsresultaten met de Tweede Kamer delen.

Zodra ook de Eerste Kamer in december instemt met het Belastingplan 2023 en daarmee de invoering van het btw-nultarief op zonnepanelen voor woningen, wordt het per 1 januari 2023 definitief van kracht.

 

Afbouw salderingsregeling weer uitgesteld, eigenaren zonnepanelen mogen tot 2025 volledig salderen

Minister Jetten meldt dat de afbouw van de salderingsregeling nog een jaar uitgesteld wordt, te weten tot 1 januari 2025. Vanaf dat kalenderjaar krijgen de eigenaren van zonnepanelen versneld minder voordeel.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden zonnepaneeleigenaren per 1 januari 2023 stapsgewijs minder mogen gaan salderen. Afgelopen januari werd echter al duidelijk geworden dat de afbouw met minimaal 1 jaar zou worden uitgesteld en nu is dus besloten om de afbouw 2 jaar uit te stellen.

36 procent
Direct gevolg daarvan is wel dat zonnepaneelbezitters per 1 januari 2025 direct 36 procent minder mogen salderen om de opgelopen achterstand op het oorspronkelijke wetsvoorstel in te lopen.

De nu door minister Jetten voor Klimaat en Energie voorgestelde afbouw is in de rechterkolom van onderstaande tabel te zien. De genoemde percentages betreffen het deel van de elektriciteit dat door de zonnepaneeleigenaar op het stroomnet wordt ingevoed en waarvoor nog gesaldeerd mag worden. Voor het overige deel ontvangen kleinverbruikers enkel nog een redelijke vergoeding van de leverancier. Toenmalig minister Wiebes maakte begin 2020 al bekend dat die redelijke vergoeding 80 procent van het leveringstarief zal zijn.

Beperkte invloed 
‘Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer controversieel verklaard en heeft daarom lang stilgelegen, wat maakt dat het voorstel moet worden aangepast’, aldus de minister. ‘Hiervoor zal ik voor de zomer een nota van wijziging indienen. Het kabinet heeft besloten de startdatum van de afbouw met 2 jaar uit te stellen naar 1 januari 2025. Dit betekent dat er in de jaren 2023 en 2024 nog volledig kan worden gesaldeerd. In 2025 zal eenmalig een iets grotere afbouwstap gezet worden, waarna het pad vanaf 2026 weer wordt opgepakt zoals oorspronkelijk beoogd.’

Dit houdt in dat, net als in het oorspronkelijke wetsvoorstel, vanaf 2031 niet meer gesaldeerd kan worden. ‘De voorgestelde wijziging in het afbouwpad heeft een beperkte invloed op de terugverdientijden’, stelt Jetten. ‘Met een technische levensduur van 25 jaar, blijft investeren in zonnepanelen voor huishoudens zeer interessant.’

 Kalenderjaar

Te salderen volgens oorspronkelijk wetsvoorstel

Te salderen bij 2 jaar uitstel

2022

100 procent

100 procent

2023

91 procent

100 procent

2024

82 procent

100 procent

2025

73 procent

64 procent

2026

64 procent

64 procent

2027

55 procent

55 procent

2028

46 procent

46 procent

2029

37 procent

37 procent

2030

28 procent

28 procent

2031

0 procent

0 procent

 

De harde cijfers: Nederland heeft in Europa meeste zonnepanelen per inwoner

Nederland is nu ook officieel koploper in Europa en heeft per hoofd van de bevolking het meeste zonnepanelen. Deze week in ‘De harde cijfers’ aandacht voor een nieuw onderzoeksrapport van koepel SolarPower Europe.

In de derde editie van de EU Market Outlook For Solar Power 2020-2024 spreekt SolarPower Europe voor het jaar 2020 nog van een nieuw geïnstalleerd vermogen van 3,0 gigawattpiek. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft het installatiecijfers voor 2020 in december echter verhoogd naar 3,7 gigawattpiek.

4 gigawattpiek in 2023
De onderzoekers van SolarPower Europe denken dat Nederland in 2021 daarbij al 3,3 gigawattpiek aan zonnepanelen heeft geïnstalleerd.

Holland Solar – die net als andere Europese brancheverenigingen input levert voor de onderzoeksrapporten van SolarPower Europe – spreekt in de EU Market Outlook de verwachting uit dat Nederland in 2023 4 gigawattpiek aan zonnepanelen zal installeren. De residentiële markt zal zich daarbij volgens de brancheorganisatie stabiliseren op een niveau van 1 tot 1,2 gigawattpiek.

Duitsland en België
Op basis van de in 2021 geïnstalleerde zonnepanelen heeft Nederland Duitsland van de troon gestoten. Het is België dat de top 3 completeert van EU-lidstaten met meeste zonnepanelen per inwoner. Waar de EU-lidstaten gemiddeld nog een stuk minder dan 500 wattpiek aan zonnepanelen per hoofd van de bevolking tellen, ligt dat in Nederland op een niveau van 765 wattpiek, oftewel zo’n 2 zonnepanelen per inwoner.

 

Goed nieuws voor Scouting Maurice Flacard Vlijmen


Enkele maanden geleden ontvingen wij, Energiek Heusden, een bijzonder verzoek van Roland Thomassen uit Vlijmen. Wat was het geval? Roland had besloten om zijn zonnepanelen van enkele jaren oud, te vervangen door nieuwere panelen met een hogere opbrengst per paneel. Zijn vraag kwam er op neer of wij een idee hadden waardoor deze panelen een tweede leven zouden kunnen krijgen op een ander dak. Het was niet de bedoeling om ze te verkopen maar vooral om een maatschappelijke instelling of organisatie te ondersteunen bij het verduurzamen van een (club)gebouw of iets dergelijks.Onze secretaris, Rinus Zebregts, was al een hele poos geleden gevraagd door de Vlijmense  Scouting Maurice Flacard om eens te kijken naar de mogelijkheden van verduurzaming van het clubhuis van de scouting  aan de Wilhelminastraat 28 in Vlijmen. Helaas was dat toen financieel niet haalbaar voor deze club en bleef deze verduurzamingswens bij wat het was, een wens.Dankzij het uitstekende geheugen van onze secretaris was het verzoek om ondersteuning van Roland snel opgelost en hebben wij contact opgenomen met Erik van den Broek van de Scouting.
Na enige uitleg van onze kant en het wegnemen van wat ongeloof over zo’n mooi aanbod bij Erik hebben wij contact opgenomen met Marcel de Laat van DE LAAT SOLAR SYSTEMS. Een lokale en professionele leverancier van Zonnepanelen waar wij als coöperatie al tot grote tevredenheid zaken mee hebben gedaan.
IMG_4680_kopie.JPG

En gelukkig, ook Marcel was meteen enthousiast over het plan. Hij zag nog wel een paar obstakels, maar die zijn er om te overwinnen nietwaar?
Technisch was er natuurlijk nog wel een en ander te onderzoeken: was het bevestigingsmateriaal nog bruikbaar, was het dak geschikt en wat was de conditie van de omvormer?
Het kwam er op neer dat er nieuw bevestigingsmateriaal nodig was en dat de omvormer gerepareerd moest worden.Uiteindelijk zijn de panelen op donderdag 29 juli geplaatst en aangesloten en kan Scouting Maurice Flacard uit Vlijmen vol trots het duurzame dak met zonnepanelen in gebruik nemen.Een mooier voorbeeld van hergebruik van zonnepanelen kun je bijna niet bedenken, en dat allemaal dankzij het initiatief van Roland en de samenwerking tussen de Scouting Maurice Flacard, De Laat Solar Systems en Energiek Heusden.

Een mooi voorbeeld van SAMEN HEUSDEN DUURZAAM MAKEN

 

Nederland produceert in eerste kwartaal 46 procent meer zonne-energie

Nederland heeft in het eerste kwartaal van dit kalenderjaar 1.380 miljoen kilowattuur zonnestroom geproduceerd. Dat is een groei van 46 procent, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De netto-elektriciteitsproductie bedroeg in het eerste kwartaal van het kalenderjaar 1,8 miljard kilowattuur, wat 6 procent hoger is dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De stijging komt grotendeels voor rekening van de toegenomen productie van hernieuwbare elektriciteit uit biomassa, zon en wind.

20 procent meer hernieuwbaar
In het eerste kwartaal van 2021 is vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar 1,5 miljard kilowattuur, oftewel 20 procent meer elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. In totaal zijn hernieuwbare bronnen goed voor 28 procent van de totale elektriciteitsproductie in het eerste kwartaal van dit jaar.

De productie van zonnestroom in het eerste kwartaal van 2020 en 2021 is in onderstaande tabel weergegeven.

tabel_zon_2020_-_2021.png

 

We zijn inmiddels over de 1.000 SolarEdge installaties heen ! #SolarEdge_specialist!

En ja hoor .... we hebben recent de 1.000ste installatie met SolarEdge omvormer systeem geplaatst ! Groot of klein maakt voor De Laat Solar Systems niet uit !

SE_klein.png

 

Aanpassing salderingsregeling geeft langjarige duidelijkheid

Holland Solar is tevreden met de opvolger van de salderingsregeling, zoals vandaag door Minister Wiebes gepresenteerd. Met de nieuwe regeling is gegarandeerd dat huishoudens met zonnepanelen op het eigen dak ook in de toekomst een goed rendement zullen behouden zonder allerlei administratieve rompslomp.

Minister Wiebes heeft in een brief aan de Kamer laten weten hoe de afbouw van het recht op salderen met zonnestroom wordt gedaan. Tot 2023 blijft de huidige salderingsregeling bestaan. Vanaf 2023 tot 2031 is het deel zonnestroom dat gesaldeerd mag worden elk jaar 9% kleiner. Voor het deel dat niet gesaldeerd mag worden heeft men recht op een redelijke vergoeding van de energieleverancier: tenminste 80% van het bedrag dat men betaalt voor de geleverde kilowattuur. Dit komt erop neer dat de prijs dat een particulier krijgt voor zijn teruggeleverde zonnestroom stapsgewijs minder wordt. Voor de zonnestroom die direct wordt verbruikt verandert er niks.

Dit is in lijn met de wensen van Holland Solar. Als branchevereniging pleiten wij al jaren voor een behoedzame en voorspelbare afbouw, waarbij het uitgangspunt geldt van gemiddeld zeven jaar terugverdientijd voor de eindgebruiker. Zo blijven zonnepanelen voor huishoudens interessant, kan het bedrijfsleven zich goed instellen op de veranderingen en blijft er een stabiele groei. Bij verhuur van zonnepanelen is langjarige zekerheid een belangrijk uitgangspunt, dus we verwachten dat ook leasebedrijven en woningcorporaties uit de voeten kunnen met deze manier van afbouwen.  “Branchevereniging Holland Solar heeft altijd gepleit voor een regeling die een goed rendement op panelen blijft geven. Daar is aan tegemoet gekomen.” stelt Peter Desmet, bestuurslid Holland Solar. Wat Holland Solar betreft kan de zon dus volop gaan schijnen.

Met deze afbouw van de salderingsregeling wordt het zogenaamde eigenverbruik van de zonnestroom de meest voordelige optie. Huishoudens hebben dus veel voordeel bij een zo hoog mogelijk eigen verbruik. We verwachten dat het managen van energieverbruik achter de meter van woningen steeds vaker gebruikt gaat worden, zoals energieopslag met thuisbatterijen en het verhogen van de elektriciteitsvraag als de zon schijnt. Dat voorkomt toekomstige problemen bij voor de elektriciteitsnetten bij piekproductie op een zomerse middag.

 

Zonne-energie groeit hard in Nederland (bron: ZEP)

Niet alleen plaatsen Nederlanders steeds vaker en meer zonnepanelen. Ook wekken onze zonnepanelen steeds meer energie op. Dit komt niet alleen door betere zonnepanelen, want ook bestaande (oudere) zonnepanelen doen het beter.

Zonne-energie groeit, maar waarom?

Zonnepanelen worden steeds goedkoper en met de huidige salderingsregeling, die tot 2023 gegarandeerd is, kiezen veel mensen nog steeds voor zonne-energie om geld én energie te besparen. Ook worden zonnepanelen steeds efficiënter.

Ruim 15 miljoen zonnepanelen

Eind 2018 was het opgesteld zonvermogen in Nederland ruim 4,5 Gigawattpiek (GWp). Dit zijn zo’n 15 miljoen zonnepanelen, goed voor het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 1 miljoen huishoudens. Gemiddeld had één zonnepaneel in 2019 een vermogen van 330 Wattpiek (Wp), ruim 80 Wp meer dan 5 jaar geleden.

Meer zonuren en zon instraling

Ook stijgt de jaarlijkse opbrengst van zonnepanelen. Niet alleen bij nieuwe, efficiëntere panelen, maar ook bij de wat oudere installaties. Dat laatste komt vooral omdat Nederland steeds meer zonuren telt.

In 2012 waren dit er 1612 en sinds 2018 zijn dat structureel ruim 300 zonuren meer. Daarnaast was ook de gemiddelde zoninstraling 8 procent hoger dan in de periode 1991 – 2015.

tabel_zonuren.png

 

 Duurzame energie groeide 13%. (in 2019)

De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie groeide in 2019 met 13 procent. Zonne-energie en biomassa zijn de belangrijkste pijlers onder de groei.

Biomassa voert in absolute aantallen de ranglijst aan. De totale productie van duurzame energie komt daarmee uit op ongeveer 8,6 procent. In 2018 was dat 7,4 procent. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl.

Zonne-energie was het afgelopen jaar de hardste groeier. De combinatie van meer panelen en een zonnig jaar zorgde voor ruim 46 procent groei. De panelen produceerden ruim 4 procent van alle elektriciteit in Nederland. Dat is voldoende voor het stroomverbruik van bijna 2 miljoen huishoudens. 

 

Dutch Solar Quarterly: installateurs plaatsen Enphase, SMA en SolarEdge in top 3

Enphase, SMA en SolarEdge worden door Nederlandse installateurs in de top 3 van omvormerfabrikanten geplaatst als het gaat om kwaliteitsbeleving. Dit blijkt uit de nieuwste editie van de Dutch Solar Quarterly.

Onderzoeksbureau Dutch New Energy Research heeft voor de Dutch Solar Quarterly voor het eerst in de geschiedenis een grootschalig onderzoek gedaan naar marktaandelen, populariteit van merken en kwaliteitsbeleving van producten die verkrijgbaar zijn op de Nederlandse zonne-energiemarkt. Het onderzoek is uitgevoerd onder groothandels, engineering- procurement- & construction-bedrijven (epc-bedrijven) en installateurs.

‘Al jaren zingen lijstjes, aannames en zelfoverschatting rond in de sector’, stelt Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research. ‘Iedereen meent de grootste en de beste te zijn, maar niemand weet wat waar is. Daarom vonden we het tijd worden dit te onderzoeken en te publiceren in de Dutch Solar Quarterly.’

De Dutch Solar Quarterly, een kwartaalrapport, publiceert deze maand diverse lijsten. De marktaandelen van zonnepaneelfabrikanten – een top 20 – zijn tot stand gekomen op basis van marktgegevens die verstrekt zijn door groothandels en epc-bedrijven. De populariteit van  zonnepanelen en omvormers – respectievelijk een top 26 en top 13 – is tot stand gekomen door installateurs en groothandels te vragen naar 3 merken die zij respectievelijk het meeste installeren en het meeste verkopen. De kwaliteitsbeleving van zonnepanelen en omvormers – respectievelijk een top 14 en top 12 – is gemaakt door installateurs te vragen naar de 3 merken die zij van de hoogste kwaliteit achten. Enphase, SMA en SolarEdge vormen daarbij voor omvormers (red. in willekeurige volgorde) de top 3 als het gaat om omvormers.

 

Nederland jaagt op nieuw record: 2 gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2019

‘Nederland gaat ook in 2019 op recordjacht. De nieuwste marktcijfers laten zien dat de kans reëel is dat er dit kalenderjaar voor het eerst 2 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd wordt in Nederland.’

Aan het woord is Daan Witkop van Dutch New Energy Research, het onderzoeksbureau achter het Nationaal Solar Trendrapport en de Dutch Solar Quarterly. Witkop somt de imposante cijfers over de Nederlandse zonne-energiemarkt nog maar eens op: ruim 4,2 gigawattpiek aan totaal geïnstalleerd vermogen per eind 2018 en met de installatie van grofweg 1,4 gigawattpiek zonnepanelen een marktgroei van zo’n 50 procent. Dat is voor Nederland een 2 keer zo snelle groei dan de wereldwijde afzetmarkt. ‘Dat alles is mogelijk door een aanhoudende kostprijsdaling voor pv-systemen’, stelt Witkop. ‘In 2018 bedroeg de daling circa 14 procent.’

Volgens Dutch New Energy Research worden in 2019 bijna 7 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd. Dat is een groei van 30 procent. Dit alles blijkt uit onderzoeksresultaten over het eerste kwartaal van 2019. 'Wat kenmerkend is voor de zonne-energiesector, is dat zelfs de grootste optimisten de marktgroei structureel onderschatten', vult Rolf Heynen aan, directeur van Dutch New Energy Research. Als de groei van de eerste 3 maanden doorzet, en dat is volgens Witkop en Heynen wel de verwachting, betekent dat dat eind 2019 ruim 5 procent van de totale Nederlandse stroomproductie al met zonne-energie wordt opgewekt. 'Als deze trend zich doorzet, vervolgt Heynen, 'dan wordt al in 2025 tussen de 20 en 25 procent van de totale stroom met zonne-energie opgewekt.'

 

Onderzoeksrapport TNO: slecht aangesloten connectoren veelal oorzaak van brand bij zonnepanelen

Slecht aangesloten connectoren zijn veelal de oorzaak van branden bij zonnepanelen. Dat stelt Holland Solar-voorzitter Jaap Baarsma op basis van het onderzoeksrapport dat TNO heeft opgesteld in opdracht van RVO.nl.

Ondanks dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het officiële onderzoeksrapport nog niet vrijgegeven heeft, lekken er steeds meer details uit. Een van de conclusies van TNO is dat de branden vaak bij indaksystemen plaatsvinden. 'Er zijn ernstige aanwijzingen dat de connectoren van de kabels achter de zonnepanelen niet altijd goed worden aangesloten', duidt Baarsma. 'Waar dit bij opdaksystemen niet tot brand leidt - de stenen dakpannen vormen bij eventuele mankementen de brandwerende laag - is dit bij indaksystemen eerder het geval omdat het dakbeschot dan brand kan vatten. In het TNO-rapport staan aanbevelingen om de normen rond indaksystemen opnieuw te bekijken en mogelijkerwijs ook aan te scherpen.'

 

Productie zonnestroom in 2018 met 50 procent gegroeid

De productie van zonnestroom is in 2018 met meer dan 50 procent gegroeid. De totale hoeveelheid duurzame stroom steeg naar schatting van 15 naar 17 procent. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl

Energieopwek.nl is de site van het Energieakkoord die real-time de productie van duurzame energie toont. Waar de hoeveelheid duurzame stroom geproduceerd door zonnepanelen fors steeg, bleef de hoeveelheid windstroom uit windmolens volgens de portal ongeveer gelijk. Van het totale energieverbruik (red. elektra en gas) in Nederland was afgelopen jaar naar schatting 7,3 procent duurzaam. In 2017 was dat 6,6 procent.

Zonnepanelen leverden afgelopen kalenderjaar 12,5 petajoule aan elektriciteit, tegen 8 petajoule in 2017. 1 petajoule is gelijk aan het jaarverbruik van 15.000 huishoudens. De toename kwam door het zonnige jaar, maar vooral door de groei van het aantal zonnepanelen. Met deze productie dekt zonnestroom 3 procent van de landelijke stroomvraag. Afgezet tegen het totale energieverbruik levert zon 0,6 procent van het totaal.

 

Waarom aan het einde van het jaar zonnepanelen installeren ?

Het is waar dat de opbrengst van de zonnepanelen in het najaar en in de wintermaanden minder is dan in het voorjaar en in de zomer. Toch zijn er 2 goede redenen om aan het einde van het jaar zonnepanelen te laten installeren. U kunt bij het terugvorderen van de BTW alle stappen ineens doen; u meldt zich aan, u doet slechts éénmaal aangifte (4e kwartaal) en u verstuurt tegelijkertijd het verzoek voor ontheffing administratieve verplichtingen per 01-01-2016. Dat is handig en bespaart u tijd.
 
Tweede argument; zonnestroom levert u ook in najaar en winter meer op dan de rente op uw spaargeld. Dus waarom zou u wachten met vergroenen ?

    

Rotondeborden geplaatst (rotonde Biesbosweg Waalwijk)

De Laat Solar Systems heeft de rotondes aan de drukke kruising van de Biesbosweg "geadopteerd".

 

Installatie met record opbrengst ! (107%)

U weet waarschijnlijk dat een dak, gericht naar het zuiden, met een hellingshoek van zo'n 30 a 35 graden, 
de hoogste opbrengst levert. In dit geval wordt gerekend met een kWh. opbrengst van zo'n 90 a 95%
van het geinstaleerd vermogen in WP.  (mits de juiste installateur en goede kwaliteit materialen ;-)) 
 
De Laat Solar Systems heeft een aantal bovengemiddeld presterende zonnestroom installaties opgeleverd.
Maar ook een topper ! Een installatie van 32 panelen (8.160WP) in gem. Heusden heeft van 11 mei 2013 t/m 
10 mei 2014 maar liefst 8.732 kWh. opgeleverd; dat is 107% van het geinstalleerd vermogen !!
U zult begrijpen dat de eigenaar van deze installatie bijzonder tevreden is .........
 

Zonne-energie is besmettelijk !

Als uw buren zonnepanelen op het dak leggen, is de kans groot dat u niet veel later volgt.
Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Yale. Zonne-energie is namelijk besmettelijk !
 
De kans dat iemand zonnepanelen installeerde, bleek extra te stijgen wanneer buurtbewoners niet 
alleen zonnepanelen hadden, maar er ook over spraken.
"Als mijn buren mij vertellen dat zij geld besparen en dat zij er heel enthousiast over zijn, is het waarschijnlijk
dat ik hetzelfde ga doen" En dan zijn er weer anderen die hetzelfde gaan doen. Niets is menselijker .....
 

Huis met zonnepanelen meer waard

46% van de  722 ondervraagde Nederlanders denkt dat een huis met zonnepanelen in waarde stijgt, 30% van hen denkt zelfs dat deze waardestijging minimaal €. 5.000,- is.

44% van hen vindt een huis met zonnepanelen aantrekkelijker om te kopen.

35% van de ondervraagden is bereid om meer te betalen voor een huis met zonnepanelen !

(bron: onderzoek Motivaction, in opdracht van Natuur & Milieu)

 
Eerder dit jaar (juli) is onderzoek gedaan door masterstudent Thomas Wissink (TU Eindhoven). Hij ondervroeg 227 mensen en kwam tot de conclusie dat de aanwezigheid van zonnepanelen op het dak van een woning, deze woning aantrekkelijker maakt voor huizenkopers. In dit onderzoek kwam naar voren dat 78% van de ondervraagden bereid was om extra te betalen voor de aanwezigheid van een PV Systeem.
Uitgaande van een besparing van €. 600,- per jaar, was de gem. prijs die zij extra wilden betalen €. 7.000,-
 
Conclusie:
Altijd zonnepanelen plaatsen, ook al weet je niet zeker dat je voor altijd in je woning zal blijven wonen.
Zonnepanelen zijn goed voor de waarde van je woning en ze leveren je vanaf dag 1 lagere woonlasten op.
Ze blijken nu zelfs een positieve invloed te hebben op de keuze van een woning als deze te koop staat !
 

Energie voor energie geslaagd !

De Laat Solar Systems heeft de installatie met 88 zonnepanelen voor De Hondsberg Oisterwijk, het project "energie voor energie" gerealiseerd. Het PV systeem draait prima en de eerste kWh's zijn opgewekt.

Het project is perfect verlopen, mede dankzij de uitstekende voorbereidende werkzaamheden van Nico,  de onderhoudsvakman van het RIF, de TD van De Hondsberg.

Zie ook de link in het menu, onder MVO.