ALGEMENE VOORWAARDEN DE LAAT SOLAR SYSTEMS

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten: de door of namens De Laat Solar Systems te verlenen diensten met betrekking

tot de installatie van zonne-energiesystemen en aanverwante diensten, zoals nader

omschreven in de overeenkomst.

Installateur: het installatiebedrijf dat De Laat Solar Systems inschakelt voor de aflevering en

installatie van de producten.

Klant: degenen die met De Laat Solar Systems een overeenkomst sluit voor het leveren van

diensten voor De Laat Solar Systems, danwel aan wie De Laat Solar Systems een aanbod

hiertoe doet.

Offerte: de door De Laat Solar Systems aan de klant uitgebrachte offerte voor de levering

van producten en/of diensten.

Overeenkomst: overeenkomst tussen De Laat Solar Systems en de klant voor de levering

van producten en/of diensten. De overeenkomst bestaat uit de offerte, de daartoe

behorende bijlagen en deze algemene voorwaarden.

Producten: de zonne-energieinstallatie inclusief alle hiertoe behorende onderdelen,

alsmede alle andere componenten en materialen, benodigd voor het samenstellen van een

werkend systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede

begrepen de omvormen, technische installatie, het frame en de installatie om de prestatie

van de zonne-energieinstallatie te monitoren/registeren.

De Laat Solar Systems: De Laat Solar Systems is een VOF en ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62308572.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle

aanbiedingen van en overeenkomsten met terzake levering en diensten van De Laat

Solar Systems. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen

schriftelijk door De Laat Solar Systems te zijn bevestigd.

2.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter

vernietigd worden, danwel anderszins niet bindend worden verklaard, zullen de

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst

3.1. Iedere aanbieding of offerte door of namens De Laat Solar Systems is vrijblijvend en

bindt De Laat Solar Systems niet, tenzij dit door De Laat Solar Systems schriftelijk

anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij

anders is overeengekomen heeft een offerte van De Laat Solar Systems een

geldigheidsduur van 30 dagen. De offerte is gebaseerd op de door de klant

verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten. De prijzen in de

offerte van De Laat Solar Systems zijn inclusief BTW en andere heffingen, tenzij

uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Een samengestelde offerte verplicht De Laat niet tot levering van een deel van de in

de offerte begrepen diensten, tegen een dienovereenkomstig deel van de opgegeven

prijs.

3.3. Na ondertekening van de offerte door de klant, komt eerst een definitieve

overeenkomst met De Laat Solar Systems tot stand, indien dit door De Laat Solar

Systems is bevestigd en aan de klant is medegedeeld.

3.4. Levering van de producten geschiedt, tenzij anders is aangegeven in de offerte,

binnen circa zes weken na ontvangst door De Laat Solar Systems van de eerste

aanbetaling, zoals aangegeven in de offerte. De door De Laat Solar Systems

genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Opgegeven leveringstermijnen zullen

nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging is De Laat Solar

Systems bevoegd om de leveringstermijnen dienovereenkomstig aan te passen.

3.5. Indien de klant niet aanwezig is op de overeengekomen datum van aflevering of van

een installatieafspraak, dan wel sprake is van verhindering aan de zijde van de klant

op de datum van de gemaakte installatieafspraak, daaronder begrepen het niet ter

beschikking hebben van voldoende geschikte opslagruimte van producten, is de klant

aan De Laat Solar Systems een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10%

van de overeengekomen (totaal) prijs. De Laat Solar Systems zal dan in dat geval

met de klant een nieuwe installatieafspraak of datum voor levering maken. De Laat

Solar Systems is gerechtigd om eerst betaling van de boete te verlangen, alvorens

tot het maken van een nieuwe afspraak voor installatie of levering over te gaan.

 

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1. De klant is de aan De Laat Solar Systems de prijs verschuldigd zoals gespecificeerd

in de offerte. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evident onjuistheden, kunnen

ook na de totstandkoming van de overeenkomst door De Laat Solar Systems worden

gecorrigeerd.

4.2. Tenzij anders overeengekomen is de prijs door de klant verschuldigd, in die termijnen

zoals gespecificeerd in de offerte. Betalingen dienen binnen 8 dagen na

factuurdatum aan De Laat Solar Systems te geschieden, tenzij anders is

overeengekomen.

4.3. De Laat Solar Systems is gerechtigd haar producten in gedeelten aan de klant te

leveren en de geleverde gedeelten apart aan de klant te factureren.

4.4. In het geval dat een klant zijn betalingsverplichtingen jegens De Laat Solar Systems

niet (tijdig) nakomt, is de klant – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van

rechtswege in verzuim en is De Laat Solar Systems onverminderd haar overige

rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in

rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur, tot aan de dag der

algehele en integrale voldoening.

4.5. Indien De Laat Solar Systems na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen

moet nemen, is De Laat Solar Systems gerechtigd haar prestaties ten behoeve van

de klant zonder nadere ingebrekestelling op te schorten en is de klant de

buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a. voor zover de klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,

maakt De Laat Solar System aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk

maximaal toegestane vergoeding terzake buitengerechtelijke incassokosten,

zoals bepaald in en wordt berekenend conform het Besluit Vergoeding voor

Buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na

het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen

gerekend vanaf dag liggende na de dag van aanmaning door de klant wordt

voldaan.

b. voor zover de klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt

De Laat Solar Systems aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke

incassokosten, welke kosten in de geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW

en in afwijking van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke

Incassokosten, reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld op een bedrag gelijk

aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom, met een minimum van € 75,-

voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

4.6. De Laat Solar Systems is gerechtigd zekerheidsstelling of vooruitbetaling te

verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de

overeenkomst op te schorten. Indien deze zekerheidsstelling uitblijft, is De Laat Solar

Systems gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op

schadevergoeding.

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1. De eigendom voor alle door De Laat Solar Systems aan de klant geleverde

producten, blijft bij De Laat Solar Systems, zolang de klant niet aan al zijn

betalingsverplichtingen jegens De Laat Solar Systems heeft voldaan.

5.2. Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op de klant is overgegaan,

mag deze één of meerdere producten niet vervreemden of met enig beperkt recht

bezwaren, zonder uitdrukkelijke toestemming van De Laat Solar Systems.

5.3. In geval van faillissement, surseance van betaling, van toepassing verklaring van de

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of beslaglegging (van de onroerende zaak)

dient de klant de curator of beslagleggende partij mede te delen dat de producten

eigendom van De Laat Solar Systems zijn.

5.4. De klant verplicht zich om, zolang de eigendom van de geleverde producten aan De

Laat Solar Systems toebehoort, laatstgenoemde in te lichten indien de klant tot

verkoop van de onroerende zaak overgaat, waarop de geleverde producten zich

bevinden. Tevens is de klant verplicht om de koper mede te delen, dat de producten

eigendom zijn van De Laat Solar Systems.

5.5. Als de klant jegens De Laat Solar Systems in verzuim is, is laatstgenoemde

gerechtigd de geleverde producten terug te halen, onverminderd de overige aan De

Laat Solar Systems toekomende rechten. De klant verleent De Laat Solar Systems

toestemming om de producten van haar eigendommen te verwijderen en zal De Laat

Solar Systems daartoe alle gelegenheid verschaffen. De Laat Solar Systems is

gehouden om de producten zonder beschadigingen aan de onroerende zaken te

verwijderen.

 

Artikel 6 Installatie

6.1. De producten worden door de Installateur bij de klant geïnstalleerd en aangesloten,

tenzij anders is aangegeven in de offerte. De Installateur kan voorafgaand aan de

installatie de plaats van de werkzaamheden inspecteren.

6.2. Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van de werkzaamheden als gevolg van

onvoldoende of het niet tijdig treffen van voorzieningen van de zijde van de klant,

althans andere oorzaken die tot de risicosfeer van de klant behoren, komen voor

rekening en risico van de klant.

6.3. Indien de installatie van de producten niet door of onder verantwoordelijkheid van De

Laat Solar Systems plaatsvindt, komen alle kosten voortvloeiende uit onvoldoende of

ondeskundig installatiewerk voor rekening van de klant en is iedere aansprakelijkheid

van De Laat Solar Systems terzake uitgesloten.

6.4. De klant zorgt voor eigen rekening en risico dat:

a. het personeel van de Installateur toegang verkrijgt tot de plaats van installatie

en deze installatie kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de

normale werkuren;

b. de toegangswegen tot de plaats van installatie geschikt zijn voor normaal

transport;

c. de aangewezen plaats van installatie geschikt is voor opslag en montage;

d. dat tijdig de nodige bouwkundige, mechanische en elektrische voorzieningen

worden getroffen, dat aansluitpunten, elektriciteit, voldoende verwarming en

de nodige afsluitbare opslagruimte ter beschikking van De Laat Solar

Systems, danwel de Installateur gesteld worden en dat alle noodzakelijke

veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen die nodig zijn

in verband met installatie van de producten;

e. passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van schade aan

andere goederen en letsel aan personen, die zouden kunnen ontstaan ten

gevolge van de uit te voeren werkzaamheden;

f. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de producten worden geplaatst;

g. voor zover van toepassing, De Laat Solar Systems tijdig kan beschikken over

de voor de installatie benodigde goedkeuring en vergunningen, alsmede over

de door de klant in het kader van de uitvoering van de installatie te

verschaffen gegevens.

6.5. Tenzij anders overeengekomen, zal de klant zich voor ondertekening van de offerte

hebben vergewist dat de zaak waar de producten op geplaatst worden, voor

plaatsing van de producten geschikt is en de constructie en draagkracht voldoende

is. De klant is jegens De Laat Solar Systems aansprakelijk voor alle schade en

kosten die De Laat Solar Systems mocht lijden ten gevolge van de gebreken in of

onvoldoende draagkracht van die constructie.

6.6. De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

a. onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden,

alsmede het ontbreken hiervan;

b. onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijze;

c. gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking

worden gesteld;

d. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de installatiewerkzaamheden

worden verricht.

6.7. Tenzij anders overeengekomen, zal eventueel noodzakelijjk hijs- en sleepwerk

alsmede hak-, metsel-, timmer-, schilder- en stucadoorswerk etc. steeds afzonderlijk

in rekening worden gebracht, voor zover de klant niet zelf voor de uitvoering van

deze werkzaamheden zorgdraagt.

6.8. Meer- en minderwerk, dat wil zeggen de door de klant gewenste toevoegingen aan,

respectievelijk verminderingen van hetgeen is overeengekomen, zal in de vorm van

een debet- of creditnota separaat met de klant worden verrekend.

 

Artikel 7 Garanties

7.1. De Laat Solar Systems verstrekt op de door haar krachtens met de klant gesloten

overeenkomst geleverde producten de garantie, zoals door haar leveranciers aan

haar wordt verstrekt. De tekst van deze garanties wordt door De Laat Solar Systems

aan de klant ter beschikking gesteld, danwel op eerste verzoek door haar aan de

klant toegezonden.

7.2. In geval van gebreken aan de producten die onder de bedoelde garanties vallen, zal

De Laat Solar Systems, ter harer keuze, deze gebreken herstellen, doen herstellen of

het betrokken product of onderdeel vervangen, mits die gebreken door de klant

binnen twee dagen na constatering van de gebreken aan De Laat Solar Systems zijn

gemeld.

7.3. Indien De Laat Solar Systems bij nakoming van haar garantieverplichtingen

producten en/of onderdelen vervangt, mag De Laat Solar Systems de vervangende

producten en onderdelen zonder vergoeding behouden en worden deze eigendom

van De Laat Solar Systems.

7.4. De garantie is niet van toepassing indien het gebrek aan één of meerdere producten

het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan De Laat Solar

Systems is toe te rekenen, waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting,

misbruik, verkeerd gebruik of toepassing, het niet vakkundig en regelmatig

onderhouden, het zonder toestemming van De Laat Solar Systems aanbrengen van

wijzigingen en/of veranderingen aan het product, waaronder begrepen reparaties die

niet met toestemming van De Laat Solar Systems zijn verricht.

7.5. Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welke is uitgesloten van garantie,

onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de

klant.

 

Artikel 8 Intellectueel eigendom

8.1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op de

geleverde producten – waaronder begrepen de offerte, ontwerpen, handleidingen,

documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen

met betrekking tot de producten – berusten bij De Laat Solar Systems, haar

toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.2. Het is de klant niet toegestaan de producten na te maken, door te verkopen, te

verhuren of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. De Laat Solar Systems is niet aansprakelijk voor schade anders dan in achtneming

van het in dit artikel bepaalde.

9.2. De aansprakelijkheid van De Laat Solar Systems jegens de klant, is ongeacht de

grondslag hiervan, per gebeurtenis of samenhangende serie van gebeurtenissen die

aanleiding geven tot aansprakelijkheid van De Laat Solar Systems, beperkt tot het

bedrag van de door de klant aan De Laat Solar Systems betaalde of op grond van de

overeenkomst verschuldigde prijs. Voor zover De Laat Solar Systems op enigerlei

grondslag aansprakelijk zou zijn voor een hoger bedrag aan schadevergoeding,

wordt aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar

van De Laat Solar Systems op grond van haar polis met De Laat Solar Systems zal

uitkeren, vermeerderd met het terzake geldend eigen risico.

9.3. De Laat Solar Systems is niet aansprakelijk jegens de klant voor:

a. indirecte schade of gevolgschade, zoals gederfde omzet en winst, gemiste

commerciële kansen of reputatieschade;

b. schade die is veroorzaakt doordat De Laat Solar Systems op uitdrukkelijk

verzoek van de klant gebruik heeft gemaakt van door de klant gespecificeerde

of aangeleverde materialen, danwel heeft gehandeld conform de

uitdrukkelijke aanwijzingen van de klant;

c. schade veroorzaakt door storm, hagel, blikseminslag of ander van

buitenkomend onheil;

d. schade die is veroorzaakt door al hetgeen krachtens artikel 6:75 BW onder

overmacht wordt verstaan.

9.4. De klant vrijwaart De Laat Solar Systems tegen eventuele aanspraken van derden,

waaronder begrepen de eigenaar van de belendende onroerende zaak,

verbandhoudende met de installatie, de werking en/of aanwezigheid van de

producten.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1. In geval van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW is De Laat Solar Systems

gerechtigd haar diensten en prestaties op de schorten. Als de periode van overmacht

langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te

ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadeloosstelling bestaat.

10.2. Als De Laat Solar Systems bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk haar

prestaties heeft geleverd, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel te factureren.

10.3. In geval van de in lid 1 omschreven situatie is de klant gehouden de betreffende

factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11 Beëindiging en ontbinding

11.1. In geval:

a. de klant één van zijn verplichtingen jegens De Laat Solar Systems niet

nakomt; of

b. de klant in staat van faillissement, surseance van betaling of ten aanzien van

de klant de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt

verklaard;

c. de onroerende zaak waarop de producten zijn geplaatst door derden in

beslag wordt genomen, wordt geveild dan wel op andere wijze uit het bezit

van de klant raakt;

dan heeft De Laat Solar Systems het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling is

verreist, door middel van een schriftelijke verklaring, de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk buitenrechtelijke te ontbinden, onverminderd alle andere wettelijke en

contractuele bevoegdheden.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende

rechtsbetrekkingen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. De

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2. Ten aanzien van geschillen is de rechter in het Arrondissement Zeeland-West-

Brabant bevoegd, onverkort de keuze van De Laat Solar Systems om het geschil

naar haar keuze voor te leggen aan de rechter die bevoegd is in de woonplaats van

de klant.

 

Artikel 13 Wijzigingen in algemene voorwaarden

13.1. De Laat Solar Systems is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Wijzingen zullen eerst in werking treden nadat deze schriftelijk aan de klant kenbaar

zijn gemaakt en door de klant zijn geaccepteerd.