De Laat Solar ontvangt SolarEdge Installer Plus certificaat.

Voorafgaand aan de viering van 10 jaar SolarEdge in Nederland, is aan slechts 40 Solar installatiebedrijven het SolarEdge Installer Plus certificaat uitgereikt. Dit zien wij als erkenning dat we SolarEdge expert zijn en daar zijn we trots op. Deze certificering heeft uiteraard voonamelijk voor u als eindklant diverse voordelen, met name in het service - after sales gerichte gedeelte. U bent bij ons aan het juiste adres voor een nieuwe (SolarEdge) installatie, het (ook in bestaande installaties) installeren van batterijen en laadpalen, die slim met elkaar communiceren met behulp van een SE Inline Energymeter. Wanneer u een probleem ervaart met uw bestaande SolarEdge installatie en uw installateur niet meer bestaat dan kunt u ons eveneens contacten, mits uw installatie zich binnen een straal van ca. 30 km. binnen Waalwijk bevindt. 

https://marketing.solaredge.com/solaredge-installer-plus?

uitreiking_SE_Installer_Plus.jpg

 

De Laat Solar BV > eigen pand energie neutraal met zonnepanelen, batterij, laadpalen, airco's. (en gasloos .... natuurlijk)

Uiteraard dienen wij zelf het goede voorbeeld te geven! Na de verbouwing van ons bedrijfspand hebben we eerst 110 stuks (45 kWp.) zonnepanelen geplaatst. Direct daarna hebben we 6 laadpunten geplaatst om onze electrische voertuigen op te laden. Daarna hebben we airco's geïnstalleerd om onze kantoren te verwarmen en te koelen. Meteen ook de stekker uit de CV ketel gehaald. We hebben de eerste (4,6 kW) batterij geïnstaleerd, deze is modulair uit te breiden met nog eens 4 stuks. Binnenkort volgt nog een 11 kW elektrische kachel voor ons magazijn en dan zijn we gasloos en energie neutraal. Dit doen we omdat het kan en ook nog eens financieel zeer aantrekkelijk is.

Op jaarbasis zullen we ca. 40.000 kWh. opwekken en ook gaan verbruiken. Bij een (economische) levensduur van 15 jaar, betekent dit dat we onze auto's voor ca. €. 0,05 per kWh. laden. We mogen onze opgewekte energie nog steeds volledig "salderen" maar uiteraard houden we nu al zoveel mogelijk rekening met verbruik terwijl het licht is - de zon schijnt. 

Hieronder een plaatje zoals het er uit ziet als het donker is en ons pand (0,38 kWh.) stroom uit de batterij gebruikt, die overdag is opgeladen met zonnestroom.

De_Laat_Solar.png

 

NVDE onder de indruk van investeringsplannen netbeheerders.

Vandaag publiceerden de netbeheerders hun investeringsplannen waarin zij beschrijven welke investeringen in de energie-infrastructuur zij de komende tien jaar noodzakelijk achten. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is onder de indruk. Netbeheerders investeren de komende jaren acht miljard euro per jaar, met name in het elektriciteitsnet. Denk hierbij aan meer dan 100.000 kilometer kabels en ruim 50.000 wijkstations. Deze investeringen zijn nodig om een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam energiesysteem te realiseren dat onafhankelijk is van autocratische regimes.

De investeringsplannen van de netbeheerders laten zien dat er zeer veel werk verzet wordt voor de energietransitie. Ondanks de enorme investeringen is er nog meer nodig om aan de behoefte aan transport over de elektriciteitsnetten te voldoen. Daarom vindt de NVDE het heel goed dat de netbeheerders tevens een Uitvoeringsagenda presenteren voor versnelling. Met onder andere snellere vergunningen, een wijk-voor-wijk aanpak, betere planning en prioritering, en sterke bevordering en sturing op flexibiliteit. Het doel is om dit te bespreken met alle betrokkenen en gezamenlijk die versnelling waar te maken. Voor het eerst maken de netbeheerders inzichtelijk hoe groot het gat is tussen enerzijds de gevraagde capaciteit en anderzijds de elektriciteitsinfrastructuur die de komende tien jaar kan worden gebouwd, gegeven de lange doorlooptijden voor netverzwaring en de  schaarste aan menskracht en materialen. Hieruit blijkt dat ongeveer driekwart van de gevraagde energie-infrastructuur tijdig gerealiseerd kan worden.

De andere kwart moet allereerst ingevuld worden door onorthodoxe maatregelen, bijvoorbeeld het standaardiseren van vergunningverlening, het inzetten van ruimtelijke doorzettingsmacht door overheden voor energie-infrastructuur en het voorkomen van belemmeringen vanwege stikstof. Daarnaast moeten we slimmer leren omgaan met de netten, bijvoorbeeld door elektriciteit vaker te gebruiken op de dalmomenten en door onderling af te stemmen wie wanneer energie gebruikt, onder andere met energy hubs op bedrijventerreinen. Aan dit alles wordt gewerkt binnen het Landelijk Actieprogramma Netcongestie.

Lokale afstemming op regionaal niveau is essentieel om te kijken of de verwachte benodigde investeringen aansluiten bij de verwachte ontwikkeling van de overheid en de energiesector. Een goede dialoog met de belangrijkste stakeholders op lokaal niveau is hiervoor essentieel randvoorwaardelijk. Het eerdere voorstel van de NVDE om energiearmoede aan te pakken door wijk voor wijk te verduurzamen, kan bijdragen aan voorspelbaarheid van de behoefte aan  verzwaring van de laagspanningsnetten.

 

Minister Jetten presenteert beleid voor zonnepanelen: ‘Tempo vasthouden of verhogen, zon op dak de norm’

Minister Jetten heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn beleid voor zonnepanelen. De ‘Zonnebrief’ geeft duidelijkheid hoe het kabinet invulling geeft aan afspraken in het coalitieakkoord over zonne-energie.

De minister voor Klimaat en Energie meldt in de afgelopen periode overleg te hebben gevoerd met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), Netbeheer Nederland, de Natuur en Milieufederaties, Holland Solar en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).

35 terawattuur
Minister Jetten herhaalt in de brief zijn verwacht dat via de SDE++-regeling de cap van subsidie voor 35 terawattuur hernieuwbare elektriciteit op land – te weten wind- en zonne-energie – in 2023 gehaald wordt. Het kabinet onderzoekt nog hoe de uitrol van zonnepanelen na die periode (financieel) gestimuleerd moet worden.

‘Dankzij de inzet van burgers en bedrijven en gericht beleid heeft zon-pv de afgelopen jaren een vlucht genomen in Nederland’, aldus Jetten. ‘Hoewel de kosten van zonnepanelen door recente marktontwikkelingen sterk gestegen zijn, is opwekking ook in de huidige energiemarkt, met stijgende prijzen door de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, nog steeds zeer kostenefficiënt.’

Vasthouden of verhogen
‘Het kabinet vindt het van belang om het tempo waarin zon-pv zich ontwikkelt vast te houden en zo mogelijk verder te kunnen verhogen, rekening houdend met de schaarse ruimte zowel in onze fysieke leefomgeving als op het elektriciteitsnet’, vervolgt Jetten. ‘Het kabinet wil deze verdere groei van zon-PV op een verantwoorde wijze realiseren.’

Met zijn brief aan de Tweede Kamer geeft Jetten ook uitwerking aan de ambitie om vooral in te zetten op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken – inclusief normering – en zonnepanelen op land alleen toe te staan als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden.

Nieuwe fase
De Voorkeursvolgorde Zon (red. de zonneladder) zoals die opgenomen is in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) blijft ook voor het kabinet leidend bij de beleidsinzet voor zon-pv. ‘De aard van de voorkeursvolgorde, namelijk dat deze geen volgtijdelijkheid inhoudt, blijft daarbij behouden’, stelt Jetten. ‘Dit betekent dat de voorkeursvolgorde leidend is bij het verkennen van de mogelijkheden voor zon-pv, maar dat in de realisatie niet eerst alle daken en objecten benut hoeven te worden voordat er gewerkt kan worden aan grondgebonden zon-pv.’

5 speerpunten
De minister meldt dat 5 speerpunten voor het kabinetsbeleid en 3 ondersteunende randvoorwaarden voor dit beleid heeft geformuleerd. De 5 speerpunten zijn:

  1. Meer zon op dak en andere objecten: faalfactoren wegnemen, normeren en inzet overheidsdaken.
  2. Multifunctioneel ruimtegebruik bij grondgebonden zonnesystemen.
  3. Zon-pv levert geld op, iedereen moet kunnen profiteren.
  4. Zon-pv moet passen binnen een circulaire economie.
  5. De speerpunten zijn agenderend voor het innovatiebeleid voor zon-pv.

De 3 randvoorwaarden zijn:

  1. Transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.
  2. Duidelijkheid over het doel voor hernieuwbaar op land in het licht van het "Fit for "55"-pakket van de Europese Unie.
  3. Investeringszekerheid en een acceptabele terugverdientijd.

 

Fraai zonnestroom project Zorgboerderij Giersbergen opgeleverd inclusief Scope 12 keuring 

De lat lag hoog maar we zijn wederom geslaagd !

Totaal 268 x Axitec mono "full black" 330WP zonnepanelen met het SolarEdge omvormer systeem geplaatst.  Scope 12 gekeurd, inclusief enthousiaste reactie van Interpolis. Mooie klus in opdracht van VTI Voets Technische Installaties.
 
Zorgboerderij_website.jpg   

Onze groene bijdrage aan het fraaie gebouw van de Brandweer in Waalwijk.  

Wat een prachtig gebouw ! Daar horen zonnepanelen van premium merk LG Solar bij; 141 stuks met het SolarEdge omvormer systeem. Veiligheid voorop; met Safe DC en vlamboog detectie !
 
Brandweer_Waalwijk_website.jpg

 

Nederland produceert in eerste kwartaal 46 procent meer zonne-energie

Nederland heeft in het eerste kwartaal van dit kalenderjaar 1.380 miljoen kilowattuur zonnestroom geproduceerd. Dat is een groei van 46 procent, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De netto-elektriciteitsproductie bedroeg in het eerste kwartaal van het kalenderjaar 1,8 miljard kilowattuur, wat 6 procent hoger is dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De stijging komt grotendeels voor rekening van de toegenomen productie van hernieuwbare elektriciteit uit biomassa, zon en wind.

20 procent meer hernieuwbaar
In het eerste kwartaal van 2021 is vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar 1,5 miljard kilowattuur, oftewel 20 procent meer elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. In totaal zijn hernieuwbare bronnen goed voor 28 procent van de totale elektriciteitsproductie in het eerste kwartaal van dit jaar.

De productie van zonnestroom in het eerste kwartaal van 2020 en 2021 is in onderstaande tabel weergegeven.

tabel_zon_2020_-_2021.png

 

We zijn inmiddels over de 1.000 installaties met SolarEdge heen !

#SolarEdge_specialist!

En ja hoor .... we hebben recent de 1.000ste installatie met SolarEdge omvormer systeem geplaatst ! Groot of klein maakt voor De Laat Solar Systems niet uit !

Broflow.png

 

Nederland ook tijdens coronacrisis grootste importeur van zonnepanelen ter wereld

Nederland heeft in de eerste helft van het kalenderjaar 7,1 gigawattpiek zonnepanelen geïmporteerd. Ook tijdens de coronacrisis is Nederland daarmee wereldwijd de grootste importeur van zonnepanelen uit.

Dat blijkt uit een analyse van PV InfoLink. Vorig jaar exporteerde China in totaal 66,8 gigawattpiek aan zonnepanelen. Nederland importeerde daarbij in 2019 wereldwijd de meeste zonnepanelen, te weten 8,8 gigawattpiek.

60 procent groei
De analisten van PV InfoLink hebben berekend dat China in de eerste helft van 2020 33,8 gigawattpiek aan zonnepanelen heeft geëxporteerd. Nederland, de belangrijkste doorvoerhub, stond dus bovenaan de ranglijst wat betreft exportmarkten. Terugblikkend op het tweede kwartaal had de covid-19-pandemie weinig impact op de export naar Nederland. Nederland zag een aanhoudende import van modules, die in totaal 4,4 gigawattpiek bedroeg in de periode april-juni, een groei van 60 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De sterke vraag in Europa kan volgens de analisten worden toegeschreven aan het feit dat de voorraad op voorhand wordt aangelegd, wat kan leiden tot een verzwakte vraag in de tweede helft van 2020.

Japan was in de eerste 6 maanden van het jaar de op een na grootste exportmarkt – met 3 gigawattpiek aan geïmporteerde zonnepanelen – gevolgd door Australië, dat 2,2 gigawattpiek aan zonnepanelen uit China importeerde. De export naar India, Brazilië, Spanje, Duitsland en Vietnam bedroeg naar elk van deze landen meer dan 1,5 gigawattpiek, terwijl het exportvolume naar Chili en Amerika meer dan 1 gigawattpiek bedroeg.

 

Verlaagde ondergrens Energie Investeringsaftrek (EIA) van 25 kWp. naar 15 kWp. en daardoor aantrekkelijker voor zonnepanelen.

Ook kleinere systemen met zonnepanelen komen per direct in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). In 2019 lag de ondergrens op 25 kilowattpiek, maar deze is in 2020 verlaagd naar 15 kilowattpiek.

45 procent
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid bedrijven ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Met EIA kan men 45 procent van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt men minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Nederlandse bedrijven vroegen in 2018 1.888 keer EIA aan voor zonnepanelen; een toename van 40%. Dat was een toename van 21 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vorig jaar werd met Prinsjesdag al besloten om de EIA-regeling te verlengen tot 2024.

Hausse aan aanvragen verwacht
‘Door de wijzigingen is de EIA per 1 januari 2020 veel bereikbaarder geworden voor de kleinzakelijke markt’, stelt Romano Hagen van De Centrale BTW Teruggave. ‘Door de verlaging van de ondergrens naar 15 kilowattpiek kunnen veel meer bedrijven gebruikmaken van deze aantrekkelijke regeling en naar verwachting komt er een hausse aan aanvragen.’

Ondernemers mogen in het jaar van aanschaf van de zonnepanelen een extra bedrag van de winst in aftrek brengen. Hagen hierover: ‘De extra aftrek bedraagt voor elke kilowattpiek 45 procent van 750 euro. De EIA gaat bijna altijd hand in hand met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), die maximaal 28 procent van de investering bedraagt. Samen bedraagt de extra aftrek dus maximaal 73 procent.’

Terugverdientijd van 4 jaar
De koper betaalt hierdoor in het jaar van aanschaf minder belasting door de extra aftrekpost. De omvang hiervan is volgens Hagen afhankelijk van het belastingtarief dat de ondernemer betaalt. ‘Bij een B.V. is het tarief 16,5 tot 25 procent maar bij een ondernemer zonder B.V. kan het tarief zelfs oplopen tot 49,5 procent. De EIA is dus voor ondernemers zonder B.V. nog aantrekkelijker. De totale belastingvermindering ligt omgerekend tussen de 10 tot maximaal 30 procent van het aankoopbedrag.’

Hagen rekent voor dat een pv-systeem bestaande uit 45 zonnepanelen en met een aanschafwaarde van 15.000 euro exclusief btw een belastingvoordeel van 3.943 euro kan opleveren. ‘De investering bedraagt dan nog iets meer dan 11.000 euro en de terugverdientijd is 4 jaar. Uiteraard is de rekensom per klant verschillend, maar dit kan heel goed inzichtelijk gemaakt worden.

Kleinere bedrijfsunits
Hagen ziet voor de zonne-energiesector vooral kansen bij standaard bedrijfsunits. ‘Deze beschikken veelal over een plat dak van zo’n 100 vierkante meter waar installateurs een pv-systeem van 15 kilowattpiek kunnen plaatsen. Deze typen units staan er in Nederland zeer veel en door de verlaagde instapdrempel lenen deze zich bij uitstek voor de EIA-regeling. Naast het minimale pv-vermogen van 15 kilowattpiek moeten de gebouwen wel over een maximale netaansluiting van 3x80 ampère beschikken.’

 

Fiscale aftrek 2020 voor zonnestroom installatie op aansluiting t/m 3 x 80A.

Het blijft mogelijk om 28% K.I.A. (Kleinschaligheids Investeringsaftrek) toe te passen en de E.I.A. (Energie Investeringsaftrek, blijft max. 45% in 2020) aan te vragen wanneer u zonnepanelen plaatst en uw gebouw een (Enexis) net aansluiting heeft van 3 x 80A, of kleiner.

Wanneer u minimaal 25 kWp (ca. 80 panelen) plaatst dan ontstaat, bovenop de gangbare afschrijving van uw installatie, een fiscale aftrekpost van maximaal 73% waardoor uw netto investering aanzienlijk lager wordt en uw rendement fors omhoog gaat. (Netto terugverdientijden van 3 (!) jaar bij VOF en eenmanszaak komen voor)

  

Voorjaar 2020 laatste SDE+ subsidie (bij aansluitingen > 3 x 80A en tenminste 15 kWp. vermogen)

Dit jaar is er een subsidie pot beschikbaar van 2 miljard (voorjaar 2020) en in het eerste kwartaal 2020 wordt een kamerbrief verwacht over de nieuwe SDE++ regeling onder ander voor Zon PV installaties. Voorwaarde voor de bestaande SDE+ regeling zijn; uw bedrijfspand dient een grootverbruik aansluiting (> 3x 80A) te hebben en u dient tenminste 15 kWp (ca. 55 zonnepanelen) aan vermogen te plaatsen. (zie voor meer informatie: "SDE+ regeling", in menu aan de linkerzijde)

  

De Laat Solar Systems gaat ook de zonnestroom installatie voor het 2e postcoderoos project voor "Energiek Heusden" plaatsen.

Wij zijn momenteel bezig met de voorbereiding voor het plaatsen van 460 stuks (hoogvermogen) 305WP zonnepanelen t.b.v. het project "De Caleidoscoop" in Vlijmen. Na de realisatie van het eerste succesvolle postcoderoos project "Sporthal de Kubus" in Heusden, volgt het tot nu toe grootste project van Energiek Heusden "de Caleidoscoop. Er wordt een totaal vermogen van 140.300WP geplaatst, met een verwachte opwek van ca. 120.000 kWh. op jaarbasis. Wordt vervolgd .......

  

De Laat Solar Systems heeft 1e project "Energiek Heusden" voltooid.

Wij zijn er trots op dat we het allereerste project sinds de oprichting van Energiek Heusden; de gymzaal van de Lambertusschool in Haarsteeg, hebben mogen voorzien van zonnepanelen. Totaal zijn er 22 Bisol panelen van 265WP geplaatst, een totaal vermogen van 5.830Wp. De panelen zullen jaarlijks zo'n 5.000 kWh. gaan leveren. Voldoende om op termijn de gymzaal geheel van groene stroom te voorzien. Het geheel is feestelijk geopend door de directrice van de school en wethouder van Bokhoven, uiteraard met de enthousiaste medewerking van alle scholieren van de Lambertusschool. Dit project is mogelijk gemaakt door "crowdfunding" en dient als voorbeeld voor de talrijke projecten die in de Gemeente Heusden zullen gaan volgen.

 

 

Energie voor energie geslaagd !

De Laat Solar Systems heeft de installatie met 88 zonnepanelen voor De Hondsberg Oisterwijk, het project "energie voor energie" gerealiseerd. Het PV systeem draait prima en de eerste kWh's zijn opgewekt.

Het project is perfect verlopen, mede dankzij de uitstekende voorbereidende werkzaamheden van Nico,  de onderhoudsvakman van het RIF, de TD van De Hondsberg.

Zie ook de link in het menu, onder MVO.

 

marcel de laat

Marcel de Laat

Neem contact met mij op

marcel de laat

Angelique de Laat

Neem contact met mij op